Carmen
Diana Vishneva as Carmen (choreography by Roland Petit)